Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Slovník reálného socialismu - písmeno Z

1. 02. 2011 5:00:00
Tak dnes probíhá závěrečná část slovníkového maratonu. Jako vždy jsou zde vtipy a dnes také výrazy jako Zarytý nepřítel, Západní imperialisté, Závazkové hnutí a také Zvací dopis, který je zde uveden v plném znění. V pravidelném čase, to znamená v sobotu ráno, vyjde ještě blog hodnotící celý projekt a diskusi ke Slovníku na blogu. Dejte mi prosím také svůj názor, zda si myslíte, že by mělo smysl slovník vydat knižně a pokud ano, jak byste jej ještě navrhovali vylepšit. Pro ty, kterým nějaké písmeno uniklo, připomínám, že aktuální slovník mohou nalézt na www.aviationhouse.net a všechna jednotlivá písmena na mém blogu.

Z

Zahnívající

Imperialismus byl Leninem označen za nejvyšší stádium kapitalismu, ve kterém kapitalismus již zahnívá a musí být nahrazen socialismem. Kapitalismus tedy zahníval a socialismus rozkvétal.

Zakuklený

Mediální označení člověka, který měl uvnitř jiné, než oficiální názory. Zakuklení byli samozřejmě všichni, kdo nesouhlasili s reálným socialismem. Ve skutečném životě byla ale zakuklená prakticky celá socialistická společnost, protože názory na režim vyjadřované veřejně a doma se zásadně lišily.

Zaměstnanost

Režim prezentoval plnou zaměstnanost jako svou zásluhu. To byla do velké míry pravda, protože vzhledem k neefektivnosti a vysoké administrativní náročnosti celého ekonomického a politicko-správního systému reálného socialismu, byl lidí nedostatek. Takže zatímco kapitalismus bojoval s problémem nezaměstnanosti, socialismus musel řešit problém nedostatku pracovních sil. Je to zřejmě i tato skutečnost, která v obdivovatelích minulé doby vyvolává nostalgii po „sociálních jistotách“, které v kapitalismu logicky nejsou tak vysoké jako bývaly v reálném socialismu.

Oficiální heslo (padesátá léta):

  • Republice více práce to je naše agitace.

Zapálený

Obvykle mladý občan, který se na pracovišti či v místě bydliště velmi aktivně angažoval ve prospěch politiky KSČ. Pokud byl někdo oficiálně stranickými funkcionáři označen za „zapáleného soudruha“, jeho morální kredit v očích ostatních značně poklesl. Viz též kovaný.

Zapojený

Být „zapojený v .....“, znamenalo účastnit se činnosti určité organizace (Pionýr, SSM, KSČ atd.).

Zaprodanec

Výraz zaprodanec se objevil v médiích v sedmdesátých létech zřejmě i při odmítání Charty 77. Šlo v podstatě jen o nový výraz odsuzující lidi nějakým způsobem vystupující proti režimu reálného socialismu.

Zarytý nepřítel

Jedno z označení používaných pro lidi projevující jiný než souhlasný názor na režim reálného socialismu. Používalo se ve spojeních jako např. „zarytý nepřítel republiky, socialistického zřízení, republiky, míru, socialismu“.

Lidová tvorba:

  • Co mají společného UFO, Sněžný muž a Charta 77? Nikdo je neviděl, ale všichni o nich mluví.

Zasahování do vnitřních záležitostí

Jakákoliv zmínka o událostech v některé socialistické zemi vznesená v médiích či v projevech politiků západních zemí. Do této kategorie však podle oficiálních hodnocení nepatřila bratrská pomoc Varšavské smlouvy či jiná aktivní účast SSSR na řízení společnosti v ČSSR.

Zasloužená dovolená

Pokud byla v médiích zmiňována dovolená pracujících, pak obvykle jen ve spojení s přívlastkem „zasloužená“. Pokud by totiž nebyla zasloužená, neměli by ji socialističtí pracující vůbec mít a média zmiňovat.

Zasloužilý

Mediálně oblíbený, pozitivní výraz používaný jednak k souhrnnému zhodnocení daného člověka v pozitivním světle – výraz naznačoval, že tento člověk pracoval již dlouhou dobu na čemsi, co podporovalo budování socialistické společnosti. Používané vazby – zasloužilý soudruh, zasloužilý pracovník, zasloužilý člen našeho kolektivu atd..

V době reálného socialismu byl výraz „zasloužilý“ používán také v čestných titulech jako: „Zasloužilý umělec“, „Zasloužilý mistr sportu“.

Zavádění poznatků vědy a techniky do praxe

Problémem, který se zejména v posrpnovém období stále řešil, byla propast mezi teoretickými poznatky studentů, které byly odborně poměrně daleko, ale v praxi hospodářství reálného socialismu pro ně bylo velmi málo místa a byl o ně celkově malý zájem. Otázka propojení hospodářské praxe a akademických znalostí byla proto častěji a častěji zmiňována a byla snaha najít pro ni řešení. Vzhledem k tomu, že ale celý systém žil především potřebou vyřešit problémy dneška a budoucnost plánovat jen v ideologických rovinách, byl opravdový zájem o nové poznatky, technologie, materiály atd. ve skutečnosti velmi nízký.

Zájem lidu (zájem všeho lidu)

Za zájem lidu bylo vydáváno cokoliv, co podporovala z jakýchkoliv důvodů strana a vláda. Co bylo zájem lidu, rozhodoval ÚV KSČ (představitelé strany a vlády).

Základna

Jako základna byly v teorii marxismu-leninismu označovány základní potřeby obyvatelstva, tzn. základní strava, ošacení, bydlení. Vše ostatní byla nadstavba, která nebyla pro život nezbytná.

Základní ekonomický zákon kapitalismu

Měl identifikovat základní cíle a zákonitosti kapitalismu a byl formulován J.V. Stalinem takto: „Základním cílem kapitalismu je zisk a zabezpečení maximálního kapitalistického zisku se dociluje vykořisťováním, zbídačováním a soustavným ožebračováním většiny obyvatelstva dané země, zotročováním a soustavným olupováním národů jiných zemí, zejména zaostalých zemí, a konečně válkami a militarizací národního hospodářství.“

Základní ekonomický zákon socialismu

Měl identifikovat základní cíle a zákonitosti socialismu a byl formulován J.V. Stalinem takto: „Zabezpečení maximálního uspokojování neustále rostoucích hmotných a kulturních potřeb celé společnosti nepřetržitým růstem a zdokonalováním socialistické výroby na základě nejvyšší techniky.“

Základní organizace (ZO)

Organizačně samostatné jednotky KSČ a případně dalších organizací Národní fronty. Samostatnost byla však jen zdánlivá, protože základní organizace podléhaly vyšším organizačním jednotkám (celozávodnímu vedení, krajskému vedení atd.) a ty pak podléhaly rozhodnutím ÚV KSČ, který bez reptání přijímal přání Moskvy. Toto byl projev železné stranické discipliny prosazované Leninem. Viz též Stranické orgány.

Základní potřeby

Viz Základna.

Zánik, zanikat

Podle marxisticko-leninské teorie zanikal kapitalismus a jeho zánik byl „nevyhnutelný“, protože se jako společenský řád již „přežil“. Viz též Zahnívající.

Západ

Všeobecné označení pro kapitalistické země. Viz též Východ.

Západní

Vesměs negativní označení používané například ve vazbách: západní rozvědka, západní škůdci, západní revanšismus, západní agenti, západní imperialisté, západní propaganda atd.

Západní Berlín

Část Berlína představovaná americkým, britským a francouzským vojenským sektorem. 13. srpna 1961 byla kolem Západního Berlína komunistickým režimem v NDR postavena zeď zabraňující východoněmeckým občanům v emigraci přes Západní Berlín. Zeď rozdělila město bez ohledu na jeho infrastrukturu (metro, tramvaje, autobusy, železnici, odpadní systém, vodovodní systém, plynová a elektrická potrubí atd.), ulice atd. a nezřídka se stalo, že část domu byla na Západní straně Berlína a druhá na Východní s tím, že průchozí dveře v domě byly zazděny. Berlínská zeď byla jedním z hlavních symbolů studené války.

Západní hranice socialistického tábora

Často tak byla nazývána západní hranice ČSSR, které byly nejzápadnější „výspou socialismu“.

Oficiální hesla:

  • Střežíme hranice míru
  • Naše západní hranice – hranice socialismu a míru

Západní Německo (Německá Spolková Republika)

Západní část Německa dobytá a okupovaná západními spojenci – USA, Británie a Francie. V roce 1949 zde byla vyhlášena Německá Spolková Republika - NSR. K NSR se podle Západních interpretací počítal také Západní Berlín. V Sovětském bloku ale tato interpretace neplatila – Berlín byl považován za samostatnou okupační zónu. Důvodem byla snaha SSSR Západní Berlín sjednotit s Východním a získat tak celý Berlín pro Východní Německo a tím pro SSSR. Faktem bylo, že Berlín byl ve skutečnosti původně celý vybojován Rudou armádou a okupační zóny byly pouze výsledkem dohody mezi vítěznými mocnostmi.

Západní imperialisté

Všechny vlády a státy na západ od socialistického tábora byly v principu považované za imperialisty, kterým nejde o nic jiného než přepadnout a zničit socialistické země a zvětšit tak své „impérium“. Výraz byl poměrně běžný ve všech režimních médiích. Proti západním imperialistům pak stál Sovětský svaz, jehož jediným cílem bylo „nastolit celosvětově vládu dělnické třídy“.

Zápotocký, Antonín

Žil 1884 – 1957. Vyučil se jako kameník a ve dvacátých letech se dostal do vedení KSČ a přežil zde i přes to, že byl kritizován Gottwaldem a jeho lidmi. Byl činný hlavně v odborech, organizoval stávky a byl za to také nějakou dobu vězněn. V roce 1939 byl zatčen Němci kvůli pokusu o emigraci do SSSR přes Polsko a byl pak až do roku 1945 vězněn v německých koncentračních táborech. V posledním Sachsenhausenu – pracoval jako kápo a podle holandských vyšetřovacích orgánů byl zodpovědný za smrt několika holandských vězňů. Do Holandska nebyl však přes žádosti holandské vlády nikdy vydán. Od června 1948 byl po Gottwaldovi (který se stal prezidentem), předsedou vlády ČSR. Po smrti Gottwalda byl pak v březnu 1953 zvolen prezidentem republiky. Byl mezi lidmi idealizován jako dobrý člověk z lidu, ale například jeho účast na politických procesech i lživé zakrývání připravované měnové reformy v roce 1953 a následné protidělnické represe, ukazují něco jiného. Po smrti byl v prezidentské funkci nahrazen Antonínem Novotným.

Citáty A. Zápotockého:

  • Ježíšek vyrostl, zestárl, narostly mu vousy a stal se z něho Děda Mráz. (1952)

  • „Měnová reforma nebude, naše měna je pevná. Všechno jsou to jen fámy, které šíří naši třídní nepřátelé“. (citát z 30.5.1953, Měnová reforma byla vyhlášena 1.6.1953)

Lidová tvorba:

  • Kléma Gottwald si zavolá Tondu Zápotockého a ptá se ho, jak je na tom ČSR se zásobami zemědělských produktů. „Mouky máme na tři roky, cukru na 5 let, masa na tři neděle, rýže na rok....“ „To jsem příjemně překvapen, myslel jsem, že je to horší, když všichni lidi tolik reptaj“ říká Gottwald. „No počkej, já nemluvím o lidech, já mluvím o tom, na jak dlouho to všechno vydrží pro vládu!“

Zářný

Positivní výraz používaný v médiích ve spojeních: „zářný příklad“, „zářná budoucnost“. Spojení „zářný příklad“ obvykle označovalo vzor vzniklý v SSSR, který bylo vhodné následovat.

Zásluhy

Oblíbené slovo používané v pozitivním smyslu například v těchto vazbách: mít zásluhy o budování socialismu, zasloužit se o dobré pracovní výsledky, zásluhy o budování socialismu atd. Od roku 1951 až do roku 1990 existovalo také vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“ (míněna byla zřejmě „výstavba socialismu“).

Zásobovací potíže

Výraz pro skutečnost, že nějaké základní zboží nebylo k dostání (maso, vajíčka, atd.).

Záškodník

Jednotlivec, jehož cílem mělo být škodit socialistickému zřízení.

Závazek

Prohlášení splnit něco s cílem podpořit socialismus – mohlo se jednat o zvýšení produktivity vlastní práce, brigádnické hodiny, sběr starého papíru, překročení plánu, k úsporám nákladů, materiálu, brigádnickým hodinám, množství odevzdaného sběru (papír, železo, textil atd.), úsporám toaletního papíru na pracovišti atd. Kolektivní a také osobní závazky se pak zveřejňovaly, sestavovala se pořadí, vyhodnocovalo se atd. Závazky uzavírali jednotlivci i kolektivy.

Závazkové hnutí

Souhrnný název pro hromadné vytváření závazků. Zvláštní závazková hnutí byla také často vyhlašována u různých ideologicky důležitých příležitostí a svátků. Jednalo se o organizovaný systém vedoucí lidi k dobrovolně povinnému přijetí závazků.

Závod

Ideologicky vhodnější výraz než „podnik“, používaný k označení některých průmyslových podniků.

Závodní dovolená

Celopodniková dovolená – například během letních měsíců, kdy si všichni pracovníci museli vybrat většinu své dovolené. Podobný princip se praktikuje často i dnes například v Itálii či Francii.

Závod míru

Cyklistický závod mezi městy Praha, Berlín, Varšava, který získal mezinárodní renomé. Prvně byl organizován v roce 1948 pouze mezi Prahou a Varšavou. Závod míru přežil i sametovou revoluci a se střídavými úspěchy a na měnících se evropských trasách byl organizován až do roku 2007.

Záškodnická činnost

Jakási blíže nespecifikovaná činnost vyvíjena záškodníky nebo lidmi za záškodníky označenými.

Záškodník

Výraz používaný nejvíce v padesátých letech pro označení osob, u kterých se předpokládalo, že provádějí nebo chtějí provádět akce mající za cíl poškození výroby, zemědělství nebo infrastruktury socialistického Československa.

Zbohatlíci

Po válce tak byli označováni soukromě hospodařící lidé – živnostníci, a vůbec kdokoliv, kdo si vydělal nějaké peníze mimo státní sektor. Později se tento výraz nemohl již tolik používat, protože lidé nemohli být zaměstnáni jinak než ve státních nebo družstevních podnicích a úřadech, kde nebylo možné oficiálně zbohatnout.

Zboží z dovozu

Vzhledem k zaměření zahraničního obchodu socialistického Československa na země RVHP a současně nízkou exportní konkurenceschopnost československého zboží, trpěla celá společnost nedostatkem volně směnitelných měn, za které bylo možné kupovat „zboží z dovozu“, tzn. zboží vyráběné v kapitalistických zemích. Zboží z dovozu bylo tedy zásadně nedostatkové nebo bylo k dostání výhradně v Tuzexu a principiálně bylo mezi lidmi považováno za kvalitnější než zboží vyrobené v Československu. Viz též Nedostatkové zboží.

Zdravice

Slavnostně pozdravný text, údajně připravovaný určitým kolektivem lidí a předčítaný jejich delegátem jinému kolektivu lidí (pracovníků, pionýrů, straníků, odborářů atd.) někde jinde. Ve zdravici se obvykle přálo hodně budovatelských úspěchů a ujišťovalo podporou v plnění náročných úkolů. Zdravice mohly i překonávat hranice, protože byly známé i zdravice sovětských pionýrů, zdravice pracujících polského automobilového závodu pracujícím mladoboleslavské automobilky atd. Zdravice se přednášely také na sjezdech KSČ a vyjadřovaly obvykle podporu jednání sjezdu a přání úspěchu v „náročných jednáních“ atd.

Zdravý proud ve straně

Za zdravý proud ve straně byli začátkem 70. let vydáváni ti soudruzi, kteří buď byli proti obrodnému procesu na jaře 1968, nebo pak po srpnové invazi stačili své názory obrátit tak rychle, že se ještě do zdravého proudu stačili zařadit a mohli soudit ty, kteří tak rychlý obrat nezvládli, zvládnout nechtěli nebo jejich jména byla s obrodným procesem příliš spjatá.

Země socialistického tábora

Viz ZST

Země východního bloku

Název používaný v západních zemích pro skupinu zemí ZST (země socialistického tábora).

Zestátnit

Zestátnění stejně jako znárodnění v období reálného socialismu byla forma zcizení soukromého majetku ve prospěch státu bez náhrady.

Zítřky

Viz též „budoucnost“. Výraz byl obvykle v souladu s celkovou filosofií budování socialismu a komunismu pro budoucí generace, používán ve vazbě „skvělé zítřky“. Viz též Brzko, Budoucnost.

Lidová tvorba:

  • Hlášení v letadle po přistání z New Yorku: „Vážení cestující, právě jsme přistáli v Praze, hlavním městě Československé socialistické republiky. Nařiďte si prosím svoje hodinky o šest hodin dopředu, a pokud na nich máte také letopočet, tak o čtyřicet let dozadu.“

Zkrachovanec

Jeden z dalších výrazů použitých režimními médii při kritice Václava Havla a dalších členů Charty 77. Viz též Ztroskotanci a samozvanci.

Zlatá mříž

Humorné lidové označení odměny za imaginární soutěž o nejlepší politický vtip. Celá soutěž se lidově nazývala „Soutěž o zlatou mříž ministerstva vnitra“.

Zlaté snopy

Hřejivě oslavný název pro obilní snopy používaný při chvále socialistického zemědělství a jeho úspěchů.

Zlepšovací návrhy

Ve snaze o zvýšení aktivity pracujících byly podporovány jejich myšlenky, jak zefektivnit výrobu nebo různé vnitropodnikové postupy na jejich pracovištích – byl podporováno „zlepšovatelské hnutí“. Za realizované „zlepšovací návrhy“ pak navrhovatelé dostávali určitý podíl na přínosu/úsporách plynoucích z jejich zlepšovacích návrhů. K tomu bylo nutné vést poměrně složitou evidenci a administrativu. Řada schopnějších lidí tak své myšlenky „prodávala“ právě jako zlepšovací návrhy.

Zmetek, zmetkovitost

Zmetek se používal jako označení pro nekvalitní výrobek. Vzhledem k vysoké nekvalitnosti socialistické výroby, převahy poptávky nad nabídkou a neexistenci konkurence, musela tento problém řešit při dosažení jeho velkých proporcí i strana a vláda. Zmetkovitost byl ukazatel počtu zmetků na 100 určitých výrobků. Strana a vláda proto čas od času vyzývala k boji za „snižování zmetkovitosti“ nebo „proti zmetkovitosti.“

Známý

Mít nějakého „známého“ bylo velmi důležité, protože často nebylo možné ani s pomocí úplatku nebo všimného určité zboží, služby, souhlas nebo doporučení získat aniž by byl člověk předem uveden svým „známým“. Čím více měl člověk „známých“, tím byl v lepším postavení, protože „známé“ bylo možné různým způsobem propojovat a řetězit a získávat tak potřebné zboží či výhody a možnosti v široké škále oblastí. Vytvářely se tak určité neformální sítě lidí, kteří měli přístup k určitým možnostem a měli tak co nabídnout jiným.

Lidová tvorba:

  • Dotaz na Rádio Jerevan: „Opravdu by mohl někdy nastat komunismus?“ Odpověď: „Ano, kdyby měli všichni všude známé“.

Znárodnění

V systému reálného socialismu výraz pro konfiskaci soukromého majetku. V ČSSR byly znárodněny především všechny výrobní prostředky a jakýkoliv majetek, který mohl umožňovat nezávislou obživu, tzn. i živnosti zaměstnávající pouze jednoho člověka nebo rodinu, takže ideologický cíl odstranit vykořisťovatelskou třídu kapitalistů zde vlastně nemohl být aplikován. Režimním cílem však bylo udělat každého občana závislým na centrálním mocenském systému. Viz též Vyvlastnění.

Zostření mezinárodního napětí

Zvýšení napětí mezi oběma světovými soustavami, ke kterému docházelo z různých důvodů. Velmi často bylo vyprovokováno právě snahou o export komunistické ideologie do rozvojových zemí v Jižní Americe, Asii, Africe a na Středním Východě v rámci internacionální teorie. V rámci napjaté situace studné války však i USA, Británie, Francie atd. podporovaly často zkorumpované a opresivní avšak antikomunistické režimy a tak bylo na mezinárodní scéně hodně prostoru pro lidi a hnutí, kteří by jej normálně mít neměli.

Zotavovana

Ubytovací a stravovací zařízení sloužící rekreaci pracovníků určitého závodu, národního podniku nebo odměněných členů ROH ve zotavovaných ROH. Viz též podniková chata, podniková rekreace.

Zpátečník

Výraz používaný Gottwaldem a po něm i médii. Výraz označoval lidí, kteří neviděli totiž skutečnost, že socialismus je budoucností lidstva a jednalo se tak o označení jedinců nesouhlasících se socialistickou cestou vývoje nebo straně či režimu nepohodlných.

Zpevnění norem

Normy výroby se čas od času zvyšovaly, což mělo mimo jiné pomocí při hledání důkazů o rostoucí produktivitě socialistického hospodářství. Zvýšení výrobních norem bylo také poslední roznětkou při výbuchu Berlínského povstání.

Zpívat do kroku

Jednou z úloh budovatelských písní bylo dávat lidem budovatelské nadšení a pomáhat jim rychle, rozhodně a radostně pochodovat – vykračovat do práce pro socialistickou vlast. Řada propagandistických filmů či televizních záběrů ukazovala právě na skupiny pracujících, brigádníků či studentů, jak si zpívají do kroku cestou na pracoviště.

Zprávy

Název novin publikovaných okupačními vojsky po invazi v srpnu 1968. Zprávy obsahovaly řadu lživých informací o existenci kontrarevoluce v ČSSR, bratrské povaze invaze, dobrotě bratrských vojsk, zaprodanosti reformních politiků v ČSSR atd.

Zprofanovaný politik

Jeden z výrazů používaných v sedmdesátých a osmdesátých letech proti reformním komunistům šedesátých let, kteří neměli chuť nebo příležitost se ztotožnit s pookupační politikou. Tímto výrazem byli také někdy označováni i protirežimní disidenti. V principu se jednalo o pejorativní označení lidí, kteří nějakým způsobem někdy vystupovali nebo vystoupili s názory jinými, než byly propagované po-okupačním (normalizačním) režimem.

Zrádné pikle

Kout zrádné pikle proti socialismu byla oblíbená činnost nepřátel socialismu, kapitalistických štváčů, agentů CIA, sabotérů, oportunistických zrádců a dalších odpadlíků.

Zřízení

Výraz „zřízení“ se obvykle v režimních materiálech, médiích a učebnicích používal ve vazbě „socialistické zřízení“, čímž byl myšlen politický, ekonomický a společenský systém reálného socialismu.

ZST

Zkrácené označení pro tzv. „země socialistického tábora,“ to znamená ty země, které byly vedené komunistickými stranami a podřídily se vedení Moskvy. Mezi tyto země nepatřila proto například Jugoslávie, která vedení Moskvy nepřijala. Patřily sem především: Svaz Sovětských Socialistických republik (SSSR), Bulharská lidová republika, Německá demokratická republika, Polská lidová republika, Maďarská lidová republika, Rumunská lidová republika, Mongolská lidová republika, Československá socialistická republika, Korejská lidově-demokratická republika a podle momentální situace také Čínská lidová republika, Albánská lidová republika, Vietnamská socialistická republika, Kuba.

Lidová tvorba:

  • Jedna ze zemí ZST žádá Moskvu o pomoc: „Celá země hladoví, pošlete obilí“, „Utáhněte si opasky“ odpoví Moskva, „Pošlete opasky“ říká další telegram do Moskvy.

Ztroskotanci a samozvanci

Odsuzující označení pro signatáře dokumentu Charta 77, které se objevilo v Rudém právu jako název článku po zveřejnění základního dokumentu v lednu 1977. Takto nelichotivě byl tak v roce 1977 v Rudém právu označen i pozdější prezident Václav Havel.

Zvyšování efektivnosti

Snaha o přechod z extenzivního růstu národního hospodářství na růst intenzivní. Viz též úspory.

Zvací dopis

Jako „zvací dopis“ je označováno pozvání SSSR k akci na záchranu socialismu v ČSSR, který předalo začátkem srpna 1968 při jednání v Bratislavě přímo Brežněvovi několik členů ÚV KSČ, kteří nesouhlasili s obrodným procesem. Zvací dopis byl Sovětským svazem následně užíván pro podpoření „legality“ jejich bratrské pomoci avšak až do devadesátých let nebyl nikdy zveřejněn. Vstup armád samozřejmě ve skutečnosti nelegalizoval, protože podepsaní funkcionáři KSČ nepředstavovali ani vládu ČSSR ani nejvyšší vedení KSČ. Až do roku 1992 se o zvacím dopisu však pouze hovořilo. Nikdo jej neviděl a ani sami signatáři se k podpisu nikdy veřejně nepřiznali. Z dnešního pohledu by tento dokument mohl být hodnocen jako velezrádný, avšak nikdo z jeho signatářů za něj nebyl odsouzen. Jeho existence ukazuje na hloubku rozkolu ve straně, ke kterému došlo během Pražského jara 1968. Pro zajímavost je níže plné znění dopisu v překladu do češtiny tak, jak je publikováno na www.just.wz.cz .

Vážený Leonide Iljiči, (Brežněve – pozn. autora)

s vědomím plné odpovědnosti za naše rozhodnutí se na Vás obracíme s následujícím prohlášením. Náš v podstatě zdravý polednový demokratický proces, náprava chyb a nedostatků minulosti i celkové politické řízení společnosti se vymykají postupně ústřednímu výboru strany z rukou. Tisk, rozhlas a televize, které jsou prakticky v rukou pravicových sil, ovlivnily veřejné mínění natolik, že se do politického života naší země začínají nyní bez odporu veřejnosti zapojovat živly nepřátelské straně. Rozněcují vlnu nacionalismu a šovinismu a vyvolávají antikomunistickou a protisovětskou psychózu.

Náš kolektiv - vedení strany - se dopustil řady chyb. Nedokázali jsme správně obhájit a realizovat marxisticko-leninské normy stranického života, především principy demokratického centralismu. Vedení strany už není dále schopno úspěšně se hájit před útoky proti socialismu, není s to organizovat proti pravicovým silám ani ideologický, ani politický odpor. Sama existence socialismu v naší zemi je ohrožena. Politické prostředky a prostředky státní moci v naší zemi jsou nyní už do značné míry ochromeny. Pravicové síly vytvořily příznivé podmínky pro kontrarevoluční převrat.

V této těžké situaci se obracíme na vás, sovětské komunisty, vedoucí představitele KSSS a SSSR, s prosbou o poskytnutí účinné podpory a pomoci všemi prostředky, které máte k dispozici. Jedině s vaší pomocí lze dostat ČSSR z hrozícího nebezpečí kontrarevoluce.

Uvědomujeme si, že pro KSSS a SSSR by tento poslední krok k ochraně socialismu v ČSSR nebyl snadný. Proto budeme ze všech sil bojovat vlastními prostředky. V případě, že by však naše síly a prostředky byly vyčerpány nebo nepřinesly pozitivní výsledky, považujte toto naše prohlášení za naléhavou prosbu a žádost o vaši akci a všestrannou pomoc. Vzhledem ke složitosti a nebezpečnosti vývoje situace v naší zemi vás žádáme o maximální utajení tohoto našeho prohlášení. Z tohoto důvodu píšeme osobně přímo Vám v ruštině.

Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek, Vasil Biľak

Autor: Jiří Pruša | úterý 1.2.2011 5:00 | karma článku: 30.75 | přečteno: 5033x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Ostatní

Luděk Kratochvíl

Volby do parlamentu 1920/24

18. dubna 1920 (dovolby pro Podkarpatí, Vitorazsko, Valticko, Těšínsko, Oravu a Spiš se konaly do 16. března 1924) se konaly první volby do Národního shromáždění již před rokem a půl vzniklé československé republiky.

20.10.2017 v 20:42 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 63 | Diskuse

Karel Trčálek

Než nás zadáví svoboda volby

Snad už jsem se z těch voleb docela nepomátl! A vy určitě taky! Což vy taky nejste už z toho docela pomatení?

20.10.2017 v 19:34 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 100 | Diskuse

Ivana Pavlisková

To nesmíš !

Je toho mnoho, co nám zakazují úřady a nejen ty. Když odmyslím poslední velký zákaz, který rozpoltil společnost, a to zákaz kouření v restauračních zařízeních, jsou to drobné, někdy se chce říct i naschvály, které otravují život.

20.10.2017 v 18:54 | Karma článku: 13.79 | Přečteno: 233 | Diskuse

Jana Slaninová

Nepolitický blog: volby v bačkorách

Jsem nachcípaná, chytla jsem to od manžela. Oba ucpané nosy, kapesníky kam se podíváš. Ale volby jsou tu (opět) jako každé volební období. Tak se dáme do gala - tepláky, pantofle, občanky. A kapesníky.

20.10.2017 v 15:45 | Karma článku: 8.62 | Přečteno: 169 | Diskuse

Milan Šupa

Pryč se vší duchovní leností a škodlivým klamem jisté spásy!

Krásné řeči křesťanských církví o všechno odpouštějící Lásce Stvořitele, která se za nás obětovala na kříži a kterou stačí pouze přijmout a budeme spaseni jsou omylem!

20.10.2017 v 15:15 | Karma článku: 5.86 | Přečteno: 103 | Diskuse
Počet článků 44 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 3441
Letec a publicista - více na wwww.prusa.org.
Moje knihy na iDNES.cz - Knihy.iDNES.cz


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.